T JAPAN November 27uEarth BlessingsvArtwork@/ 2021

Direction,Text by Hiroko Naruse

Text by Minako Hamaip91j

Photographs by Masanori Akao

PaperArt by Ayame Kikuchi

 

„